22.11.2019

Increase font size Default font size Decrease font size

HEAD_NEWS:

WhereAbout: Homepage

Türkiye Kültür Sektörünün Tanımı

E-mail Print

Türkiye Kültür Sektörünün Tanımı

Kültür sektörü tanımı, ülkemiz toprakları üzerinde ve altında bulunan, geçmiş dönemlerden beri süregelen birikimi içeren her türlü maddi kalıntı ile sözel geleneğin, bunlara zarar vermeden toplumun yararlanabileceği değere dönüştürülmesi anlamını içermektedir. Kültür mirasının ‘değere dönüştürülmesi', ekonomik katkı kadar, ülkenin ve yörelerin kimliğinin zenginleştirilmesi, ülkenin dünya kültür mirasına yapmış olduğu katkının belirlenmesi, geçmişe ait birikimin gelecek kuşaklara aktarılması ve toplumsal sermaye niteliği kazanması kavramlarını da içerir.

Uygar dünyada son 20 yıl içinde kültür mirası ve bunun bir sektör olarak ele alınması giderek önem kazanmış, bu konuda yalnızca yeni uygulama türleri değil, yeni kavramlar da gelişmiştir. Dünya kültür mirasının çok önemli bir bölümüne sahip olan Türkiye'nin de dünyada gelişen yeni kavramlara göre, kültür varlıkları ile ilgili yaklaşım ve uygulamalarını yeniden düzenlemesi vazgeçilmez bir zorunluluktur. Bu bağlamda temel yaklaşımımız, büyük bir potansiyele sahip olduğu hâlde hızlı bir yok olma sürecine giren ve gereği gibi değerlendirilemeyen kültür mirasının, yukarıda tanımlanan ilkeler doğrultusunda ‘değere' dönüştürülmesidir.

Dünya kültür mirasının çok önemli ve değerli bir kısmına sahip olan ülkemizin, bu kültürel mirasını gereği gibi koruyarak gelecek kuşaklara aktarması, bunun içerdiği bilgiyi toplumun bütün kesimlerinin yararlanılabileceği duruma getirmesi ve bu mirastan yararlanarak sağlıklı, çarpık olmayan bir ‘kültür sektörü' oluşturabilmesi gerekir.

Türkiye Bilimler Akademisi'nin girişimi ile başlatılan bu çalışmadan beklenen en önemli sonuç, çağdaş yaşamın gereği olan yatırımlar ile kültürel mirası korumanın birbirlerinin uzlaşmaz karşıtları olmadığı, ikisinin birlikte, birbirlerini zenginleştirerek var olabileceği anlayışının ülkemizde yerleşerek uygulanmasıdır. Bu tür bir yaklaşım, ancak iyi bir planlama ile gerçekleşebilir; planlamanın doğru olması için, planlamaya temel olacak verilerin doğru ve yeterli olması gerekir ki, bunun da önkoşulu ülkenin kültür envanterinin çıkartılmasıdır.

 

 


Error: Cannot find thumbs folder used by FBoxBot