21.11.2019

Increase font size Default font size Decrease font size

HEAD_NEWS:

WhereAbout: Homepage Home Sitemap

TÜBA Bilim Etiği Komisyonu

E-mail Print

TÜBA Bilimsel Doğruluk İlkeleri'ni Yayımladı

     TÜBA tüm üniversitelerin, akademik kuruluşların, araştırma kurumlarının, araştırma ve yüksek öğretimi destekleyen ve düzenleyen kurumların etik uygulamalar ve ihlaller konusunda duyarlı kurallara sahip olması ve bu kuralları tutarlılıkla uygulaması gerektiği görüşündedir. 

      Bilim insanları, bulgularını ve yöntemlerini, açıklıkla, çarpıtmadan  yayımlamalı, yararlandıkları tüm kaynakları ve alıntıları açık ve  eksiksiz şekilde vermeli, kendilerinin ve başkalarının katkılarını ve sorumluluklarını titizlikle ve hakkaniyetle belirtmeli, çalışmaya  katkısı olmayanları eser sahibi olarak göstermemelidirler. Bu genel ilkeler araştırma makaleleri, derlemeler, akademik yayınlar için olduğu kadar, ders kitapları, popüler yayınlar, telif veya çeviri, basılı, sözlü, görsel, internet vs. tüm ortamlardaki yayınlar için de geçerlidir.

     Bilim insanları akademik ya da idarî konumlarını, unvanlarını, yetkilerini; öğrencileri, asistanları, öğretim üyelerini, yöneticileri ve meslektaşları ve bilim camiası dışındaki kişilerle olan ilişkilerinde hiçbir şekilde kötüye kullanmamaya özen göstermelidirler. Hakemlik, jüri üyeliği gibi görevlerde değerlendirmeler sadece bilimsel ve akademik kriterlerle yapılmalıdır.

     TÜBA bilim etiği konusunda rehber olmayı ve üyelerinin davranışlarıyla örnek olmayı öncelikli işlevlerinden biri olarak benimser. Kendi programlarıyla, uygulamalarıyla ve üyelerinin davranışlarıyla ilgili etik konuları, kurulları aracılığıyla duyarlılıkla ve titizlikle izler.

 

  19 Temmuz 2011

TÜBA Bilim Etiği Komitesi Yürütücüsü Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus’un hazırladığı TÜBA Davranış Kuralları ve ekleri aşağıdadır.

 

TÜBA Davranış Kuralları

İsmail H. Ulus

 

     TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) kuruluşundan bu yana Ülkemiz bilim hayatında evrensel etik normların yerleşmesi, gelişmesi ve yaygınlaştırılması konusunda yoğun çalışmalar yapmıştır ve yapmaktadır. Bu çalışmaların bazıları aşağıda belirtilmiştir.

     14 Aralık 2001 tarihinde “TÜBA’dan Bilim Etiği Konusunda Kamuoyu Duyurusu ve 11 Eylül 2007 tarihinde Türkiye Bilimler Akademisinden Bilim Etiği Çağrısı kamuoyu duyuruları yayınlanmıştır.

     TÜBA Bilim Etiği Komitesinden Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları başlıklı el kitabı 2002 yılında 15.000 adet basılarak doktora öğrencilerine ve danışmanlarına dağıtılmış ve bilim insanlarının sunulmuştur.

     Haziran 2007’de TÜBA WEB sayfası içinde Bilim Etiği Komitesi için ayrı bir sayfa hizmete girmiştir. Bu sayfada komitenin çalışma esaslarına, amacına, görevlerine ve etkinliklerine, haber ve duyurulara, bilim etiği ile ilgili görüşlere, kaynak ve bağlantılara, uluslararası ve ulusal etik kodlara yer verilmektedir.

    14-15 Aralık 2007’de İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Tesislerinde Uluslararası Bilim Etiği Sempozyumu düzenlenmiştir. Bu sempozyumda yapılan konuşmaları kapsayan bir kitap Prof. Dr. Emin Kansu’nun editörlüğü ile 2009 yılında basılmıştır.

     Haziran 2008’de Prof. Dr. Ayşe Erzan’ın editörlüğünü yaptığı Bilim Etiği El Kitabı yayınlanmıştır.

     Haziran 2008’de Prof. Dr. İsmail H. Ulus’un Tıbbi Araştırmalarda İnsan Katılımcıların Korunması ve Etik İlkelerbaşlıklıkitabı yayınlanmıştır. 

    Mayıs 2011’de Bilim İnsanı Olmak Hakkında başlıklı kitap Türkiye Bilimler Akademisi tarafından, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’nden (National Academy of Sciences) alınan izinle Türkçe’ye tercüme edilerek tıpkıbasım olarak yayınlanmıştır. Kitap bilimsel çalışmaların ahlaki temellerini ve bilim insanlarının araştırmalarda karşılaştıkları bazı kişisel ve mesleki sorunları açıklamaktadır.

    3 Temmuz 2009 ve 12 Nisan 2010 tarihlerindeki Bilim Etiği Komitesi toplantıları ile 5 Haziran 2010 tarihli Genel Kurul Toplantısındaki görüşmeler ışığında oluşturulan “Bilimsel Doğruluk” ilkeleri aşağıdadır.

 

Bilimsel Doğruluk (Scientific Integrity)

1. Temel ilkeler

      Bir bilim insanının çalışmalarında kendine, diğer bilim insanlarına, içinde yaşadığı bilim topluğuna ve topluma karşı özenle uygulaması ve sıkı sıkıya bağlı kalması gerekli evrensel nitelikli temel kuralların başlıcaları şunlardır:

   1.1. Dürüstlük (honesty): Bilim insanı araştırmalarının amaçlarını, yöntemlerini, bulgularını, çözümlemelerini, yorumları ile olası uygulamaları açıklarken ve başkasının çalışmalarını değerlendirirken dürüst olur.

      1.2. Güvenirlik (reliability): Bilim insanı araştırmalarını dikkat ve özenle yapar, araştırma sonuçlarını tarafsız bir şekilde ve gerçeğinden saptırmadan sunar.

    1.3. Nesnellik (objectivity): Bilim insanı çalışmalarında değerlendirmelerinde, gerekçelerinde nesneldir.

     1.4. Tarafsızlık (impartiality): Bilim insanı çalışmalarında, politik, yönetsel, dinsel, ırksal ve ideolojik oluşumların, baskı gruplarının ve diğer kişi ve kuruluşların etki ve telkinlerinden özgürdür; çıkar düşüncesinden uzak durur.

   1.5. Bağımsızlık (independency): Bilim insanı çalışmalarındave kararlarında, politik, yönetsel, dinsel, ırksal ve kültürel değer yargılarından, çıkar düşüncelerinden ve kamuoyundan bağımsız hareket eder.

     1.6. Açıklık (openness): Bilim insanı çalışmalarından elde ettiği sonuçları, diğer bilim insanlarıyla, ilgili kişi ve kurumlarla ve bilim topluluğuyla yayın yoluyla paylaşmaya istekli olur. İlke, araştırma sonuçlarının uygun bir biçimde saklanmasını ve ulaşılabilir olmasını da kapsar.

     1.7. Hakkaniyet (fairness):  Bir bilim insanıbaşkalarının çalışmalarına, bulgularına ve keşiflerine uygun şekilde atıfta bulunmak, yeterli ve yerinde bir şekilde kredilendirmek, çalışma arkadaşlarına saygılı ve adil olmak zorundadır.

    1.8. Saygı ve Sakınma: Bilim insanı, insan haklarına, toplumsal ve etik değerlere saygılı olur, hukukun üstünlüğüne inanır; çalışmalarında insanlara, diğer canlılara, doğaya, çevreye ve kültürel mirasa zarar vermemeye çaba gösterir.

   1.9. Sorumluluk: Bilim insanı, diğer bilim insanlarına, çalışmalarının etkileyebileceği kişilere karşı sorumluluğunun bilincindedir; genç bilimcilerin eğitimlerine ve araştırmalarına katkıda bulunur; yol gösterici ve örnek olur.

 

2. Kötü davranışlar

     Bilimsel doğruluğa uymama, bilimsel etiğe aykırılıktır. Ancak, üç eylem kötü davranış olarak nitelendirilir. Bunlar uydurmacılık, sahtekârlık ve aşırmacılıktır. Sözkonusu kötü davranışlar bazı şartlar altında disiplin ve hatta hukuki yaptırımların uygulanmasına neden olur.

       2.1. Uydurmacılık (fabrication): Uydurmacılık yapılmamış araştırma, çalışma, deney, gözlem, ölçüm ya da hesapların yapılmış gibi gösterilmesi, sunulması; elde edilmiş gibi gerçek dışı bulgu, veri ve sonuç üretilmesi ve rapor edilmesidir.Uydurmacılığın ürünleri “uydurma”dır.

     2.2. Sahtekârlık (falsification): Araştırma, deney, gözlem, ölçüm ya da hesaplamalardan elde edilmiş verileri değiştirmektir. Bu kötü davranışın somut görünüm şekilleri saptırmak ve çarpıtmaktır. Saptırmak, bazı verileri geçerli bilimsel nedenler olmadan hesaplamalardan ve analizlerden çıkarmak suretiyle sonuçların gerçeğinden farklı çıkmasına sebep olunması; çarptırmak ise ortaya çıkan sonuçların değişik açıklanmasıdır.

      2.3. Aşırmacılık (plagiarism). Hukuk dilinde “intihal” diye adlandırılan kötü davranıştır. Aşırmacılık başkasına ait somutlaşmış görüşü, buluşu, bulguyu, gözlemi, resim, grafik, tablo, şekil gibi özellik taşıyan teknik malzemeyi kendine mal etmedir. Kendisine mal etme, aşırma konusunun sahibine yeteri açıklıkta ve dürüstçe yollamada bulunmamak, yani kaynak göstermemek demektir. Kaynak göstererek haklı görülmeyecek ve bilimsel sebebi olmadan alıntılama da aşırmadır. Ders kitapları, eğitsel ve popüler eserlerden yapılan aşırmalar da kötü davranışın kapsamındadır.

 

3. Araştırma Faaliyetlerinde Sorunlu Davranışlar

     Sorunlu Araştırma Uygulamaları (Questionable Research Practices = ORP)Veri yönetiminde, deneysel işlemlerde, gözlemlerde, bilimsel amaçlı mülakatlarda, yayın ve benzeri araştırma faaliyetleri sırasındaki kusurlu ve hatalı davranışlardır. Bunların başlıcaları aşağıda açıklanmıştır.

      3.1. Veri yönetimi ile ilgili kusurlu davranışlar. Bir araştırmadan elde edilmiş tüm verilerin, gerekli açıklamaları ile beraber makul bir süre saklanması ve gerektiğinde diğer araştırıcılar tarafından da ulaşılabilir halde bulundurulması gerekir. Bu beklentileri karşılamayan veri yönetimi eksik, kusurlu ve sorunludur.  

     3.2. Araştırma işlemlerinin yürütülmesinde kusurlu davranışlar. Uygun olmayan araştırma işlemlerin malzeme ve gereçlerinin seçilmesi, planlanmış deney protokollerinden sapma, deneylerde ve hesaplamalarda özensizlik, ihmalkârlık ve dikkatsizlik gibi davranışlar araştırmaların yürütülmesinde kusurlu davranışlardır. Araştırmalarda insan katılımcıların ve deney hayvanlarının haklarını ihlal, doğaya, çevreye, sosyal değerlere ve kültür mirasına saygısızlık ve zarar verme kabul edilemez.

     3.3. Yayınla ilgili kusurlu davranışlar. Hak edilmemiş yazarlık talebi, hak etmeyenlere yazarlık ikramı, yazar olma hakkı olanları yazarlıktan çıkarma, ayni yayını birkaç dergide ve zorunlu olmadığı halde parçalar halinde yayınlama, yayına katkısı olanları ve araştırmaya destek sağlayanları belirtmeme,, araştırma verilerini yayınlamama, yayını geciktirme gibi hususlar yayınla ilgili bazı önemli kusurlu davranışlar arasındadır.

     3.4. İnceleme, değerlendirme, hakemlik, editörlük ve jüri üyeliği ile ilgili kusurlu davranışlar. Yan tutma, önyargılı olma, nesnellikten uzak değerlendirme, küçümseme başlıca davranışlardır.

 

4. Bilimsel Kötü Davranışlara Karşı Yaklaşım

      Açıklanan üç kötü davranış çoğu kez disiplin, kovuşturma, soruşturmasına ve yargılamasına konu olur. Bu konudaki evrensel kurallar da bilim etiğinin kapsamında değerlendirilmelidir

     1. Uydurmacılık, sahtecilik ve aşırmacılık suçlaması güçlü ve hukuken geçerli delillere dayalı ve yazılı olmalıdır.

     2. İlgili kurum şikayet ciddi ve doğruluğu konusunda ikna edici belirtiler varsa şikayet edilen ve eden dışındakilere kapalı bir kovuşturma açılmalı. Kovuşturmada mevcut deliller şikayet edilen kişiye açık ve ulaşılabilir olmalı. Kovuşturmada şüpheler güçlenmiş, ilk kanıtlar ciddi bulunmuşsa soruşturma aşamasına geçilmelidir.

     3. Yargılama adil olmalıdır.

    4. Suç yetkili kuralların mahkumiyet kararına kadar, masumiyet karinesi tam olarak uygulanmalıdır. Masumiyetin karinesinin geçerli olduğu süreç boyunca şikayet edilenlin maddi manevi ceza görmesi, kişilik ve akademik haklarının ihlâl edilmesine özen göstermelidir.

    5. İthamın doğrulanması durumunda kişiye uygulanacak cezai ve diğer yaptırımlar kötü davranışın niteliğine ve büyüklüğüne göre hakkaniyetli olmalıdır. 

    6. Kararların yargısal denetim yolu açık olmalıdır.

    7. Kararın kurum içinde ve dışında duyurulması yöntemi önceden belli olmalıdır.

30 Mayıs 2011

TÜBA Bilimsel Doğruluk İlkeleri'ni Yayımladı

     TÜBA tüm üniversitelerin, akademik kuruluşların, araştırma kurumlarının, araştırma ve yüksek öğretimi destekleyen ve düzenleyen kurumların etik uygulamalar ve ihlaller konusunda duyarlı kurallara sahip olması ve bu kuralları tutarlılıkla uygulaması gerektiği görüşündedir. 

      Bilim insanları, bulgularını ve yöntemlerini, açıklıkla, çarpıtmadan  yayımlamalı, yararlandıkları tüm kaynakları ve alıntıları açık ve  eksiksiz şekilde vermeli, kendilerinin ve başkalarının katkılarını ve sorumluluklarını titizlikle ve hakkaniyetle belirtmeli, çalışmaya  katkısı olmayanları eser sahibi olarak göstermemelidirler. Bu genel ilkeler araştırma makaleleri, derlemeler, akademik yayınlar için olduğu kadar, ders kitapları, popüler yayınlar, telif veya çeviri, basılı, sözlü, görsel, internet vs. tüm ortamlardaki yayınlar için de geçerlidir.

     Bilim insanları akademik ya da idarî konumlarını, unvanlarını, yetkilerini; öğrencileri, asistanları, öğretim üyelerini, yöneticileri ve meslektaşları ve bilim camiası dışındaki kişilerle olan ilişkilerinde hiçbir şekilde kötüye kullanmamaya özen göstermelidirler. Hakemlik, jüri üyeliği gibi görevlerde değerlendirmeler sadece bilimsel ve akademik kriterlerle yapılmalıdır.

     TÜBA bilim etiği konusunda rehber olmayı ve üyelerinin davranışlarıyla örnek olmayı öncelikli işlevlerinden biri olarak benimser. Kendi programlarıyla, uygulamalarıyla ve üyelerinin davranışlarıyla ilgili etik konuları, kurulları aracılığıyla duyarlılıkla ve titizlikle izler.

 

      Bu ilkeler belgesi ile birlikte TÜBA Bilimsel Doğruluk Davranış Kuralları belgesi ve ilgili diğer TÜBA belge ve yayınları TÜBA Bilim Etiği Komisyonu sitesinde sunulmaktadır.

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TÜBA Bilim Etiği Komisyonu 

 

TÜBA Bilim Etiği Komisyonu'nun ana işlevi, bilim etiği tartışmalarının ve eğitiminin ülke içinde yaygınlaşmasını sağlamak ve etik kuralların yaşama geçirilmesine katkıda bulunmaktır.

Komisyonun çalışma ilkeleri, amacı, görevleri ve etkinlikleri için tıklayınız. (Please click for the working principles of the Science Ethics Committee of the Turkish Academy of Sciences.)

TÜBA'nın Etik Anlayışı ve Onur Kurulu Çalışma İlkeleri

 

Türkiye Bilimler Akademisi iki yıla yakın bir zamandır Bilim Etiği tartışmalarını sürdürürken, bir yandan da bir Bilimler Akademisi olarak kendi üyelerinde aramak isteyeceği temel davranış özelliklerini tanımlamaya çalışıyor.  Bu tanımların ortak normlar haline getirilmesi için kurumsal yapılanmanın nasıl olması gerektiğini araştırıyor.

 

Bu çalışmaların, ülkemizde akademik çevrelerin benzer arayışlarının bir parçası olarak ele alınması gerektiğini düşünerek, üzerinde çalışılmakta olan taslakları ve süren tartışmaları, üyelerimizin ve diğer ilgililerin katılımına sunuyoruz. (Aşağıdaki başlıkların üzerine tıklayınız)

 

TÜBA'nın Etik Anlayışı

 


Onur Kurulu Çalışma İlkeleri

 

Prof. Dr. Ünal Teknalp tarafından kaleme alınan, bir kamu kuruluşunun kendi iç hukukunu oluşturmasının Anayasal dayanaklarının sunulduğu ve yapılması gereken bazı tercihlerin aydınlığa kavuşturulduğu Onur Kurulu Yönetmeliğinin Hukuksal Yapısına İlişkin Seçeneklerayrıca dikkatlerinize sunulmuştur.

 

Bu taslaklar ya da görüşler üzerine düşüncelerinizi paylaşmak istediğiniz takdirde, katkınızın hangi metnin hangi maddesini ilgilendirdiğini e-postanın “konu” satırında belirterek, bir paragraf (150 kelime)'yi  geçmeyecek ve olduğu gibi yayınlanabilecek şekilde  aysek@tuba.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.


Haberler

TÜBA Etik Bilim Etiği Komisyonu'nun çalışmaları arasında yer alan Bilim Etiği El Kitabı, Haziran 2008'de yayınlanarak tüm bilim topluluğunun dikkatine sunulmuştur. Ayşe Erzan'ın editörlüğünü yaptığı kitaba TÜBA üyeleri Ayşe Erzan, Gürol Irzık, Emin Kansu, Şevket Ruacan, Ali Tekcan, Aslı Tolun ve Yücel Yılmaz yazıları ile katkıda bulunmuşlardır. Ayrıca, Prof. Ünal Tekinalp, "Bilim Etiğinin Hukuki Cephesi" konulu geniş ek yazısında, bir etik kavram olarak intihal ve fikri mülkiyetin yasalarla korunması konularını ele almıştır. 
(Ayrıntılı bilgi için bkz.:
http://www.tuba.gov.tr/yayin.php?id=130)TÜBA Bilim Etiği Sempozyumu Düzenledi

Türkiye Bilimler Akademisi'nin 14-15 Aralık 2007'de İTÜ Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği Bilim Etiği Sempozyumu'nda, "Bilim ve Etik" , "Küresel Isınma ve Çevre Etiği" , "Biyoetik" , "Araştırma Etiği ve Hukuksal Sorunlar" , "Akademilerin Etik Konularda Sorumlulukları" konuları beş ayrı oturumda ele alındı. Sempozyuma yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda konuşmacı katıldı. Sempozyum tebliğleri yayına hazırlanıyor.

Duyurular

* TÜBA'dan Bilim Etiği Konusunda Kamuoyu Duyurusu - 14.12.2001

* Türkiye Bilimler Akademisi'nden Bilim Etiği Çağrısı - 11 Eylül 2007


Görüşler, yararlı kaynaklar ve bağıntılar

Bilim etiği ve bununla ilgili alt başlıklar üzerine yararlı kaynaklar ve bağıntıları bu sayfanın okurları ile paylaşmak istiyoruz.

Genel başvuru kaynakları

Uluslararası ve ulusal etik kodları

- Tıbbi uygulamalar ve araştırmalar etiği

- Genetik uygulama ve araştırmalar

Yayın etiği

Etik eğitimi

Etik ihlallerinin soruşturulması

 

Genel başvuru kaynakları

Bilimsel Dürüstlük - Memorandum on Scientific Integrity (ALLEA Avrupa Akademiler Birliği)

UNESCO Publications And Documents On Ethics Of Science And Technology: Selected Bibliography

On Being a Scientist – Responsible Conduct in Research, Committee On Science, Engineering, and Public Policy (National Academy Of Sciences, National Academy Of Engineering, Institute Of Medicine) ( National Academy Press, Washington, D.C. 1995)

Indiana Üniversitesi Poynter Etik Araştırmaları Merkezi internette araştırma etiği kaynakları: Research Ethics Resources on the World Wide Web (Electronic Ethics | Ethics Warehouses | Policy Pages | On-Line Publications | Literature and Science | Online Syllabi) ABD Araştırmada Dürüstlük Ulusal Bürosu (Office of Research Integrity) Selected Citations for Articles and Books on Research Integrity: Online Ethics Center Bibliography

Social Science Ethics: A Bibliography

European Group on Ethics in Science and New Technologies

National Institutes of Health, Bioethics Resources on the Web

Center for the Study of Ethics in the Professions at IIT, http://ethics.iit.edu/codes/codes_index.html

Imperial College Proper Scientific Conduct

 

 Uluslararası ve ulusal etik kodları

 -Tıbbi uygulamalar ve araştırmalar etiği

Nürnberg İlkeleri (Nuremberg Code)

UNESCO etik bildirgeleri (İnsan Genomu ve İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesinin Uygulanması dahil)

Uluslararası Hekimlik Etiği - International Code of Medical Ethics

Helsinki Deklarasyonu ( World Medical Association,Declaration of Helsinki : Ethical principles for medical research involving human subjects.)

Avrupa Birliği: Avrupa'da Genetik ve Kamu ve Profesyonel Politikalar
(Genetics and Public and Professional Policy in Europe)

Avrupa Konseyi - Genetik testlerin etik, yasal ve sosyal açılımları üzerine öneriler

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri Sağlık ve İnsan Servisleri Araştırma Risklerinden Koruma Ofisi 
(Department of Health and Human Services National Institutes of Health
Office for Protection from Research Risks)

TTB (Türk Tabipler Birliği) Hekimlik Mesleği Etiği Kuralları

- Genetik uygulama ve araştırmalar

UNESCO İnsan Genetik Verileri Konusunda Uluslararası Bildirge Taslağı (Draft International Declaration on Human Genetic Data)

İngiltere Genetik Test için Danışma Komitesi (Advisory Committee on Genetic Testing)
İnsan Genetiği Komisyonu (UK Human Genetics Commission)

ABD Başkanlık Biyoetik Kurulu (The President's Council on Bioethics USA)


  Yayın etiği

Guide to Promoting Integrity in Scientific Journals Published by the Council of Science Editors www.CouncilScienceEditors.org

Committee on Publication Ethics http://www.publicationethics.org.uk/

Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals by the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) .

The World Association of Medical Editors (WAME)

Guide To Publication Policies Of The Nature Journals

 Etik eğitimi

Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları (TÜBA yayını, Ankara 2002)

Indiana Üniversitesi Poynter Etik Araştırmaları Merkezi - Etik Eğitimi örnek programları, bağıntılar

Etik İhlaline Karşı Önlemler ve Etik Eğitimi Aslı Tolun – 12 Eylül 2007

Örnek bir Çevre Etiği dersi programı ve kaynaklar

 

 Etik ihlallerinin soruşturulması

Etik ihlallerinin soruşturulmasında izlenecek yöntem ve dikkat edilmesi gereken hususlara örnek olarak aşağıdaki bağıntılara başvurulabilir:

US Office of Research Integrity - Handling Misconduct

Stanford University: Procedures for reporting and investigating allegations of scientific misconduct, and for the required notifications to federal agencies of such allegations and investigations.

Florida Institute of Technology

Administrative Policies and Procedures for Review, Investigation, and Reporting Allegations of Research Misconduct and Fraud

University of Toronto : Policies and Guidelines. Bkz. Guidelines to address allegations of research misconduct 

Columbia University, Statement on Professional Ethics and Faculty Obligations and Guidelines for Review of Professional Misconduct

Ontario College of Teachers – Complaints, investigations and hearings


Error: Cannot find thumbs folder used by FBoxBot